Zakladatelé:

 1. Město Znojmo, IČO 293 881, se sídlem Obrokova 10-12, Znojmo, zastoupeno starostou ing. Pavlem Balíkem
 2. Město Moravský Krumlov, IČO 293 199, se sídlem Klášterní nám. 125, Moravský Krumlov, zastoupeno starostou Jiřím Braunerem
 3. Město Miroslav, IČO 293 164, se sídlem nám.Svobody 1, Miroslav, zastoupeno starostou ing. Jindřichem Machem
 4. Obec Jevišovice, IČO 292 923, se sídlem Jevišovice 56, zastoupena starostou Dr. Oldřichem Kuklou
 5. Obec Vranov nad Dyjí, IČO 293 881, se sídlem Náměstí 21, Vranov n/Dyjí, zastoupena starostou Milošem Dolejským
 6. Obec Dobšice, IČO 45670773 se sídlem Dobšice, zastoupena starostou ing. Milošem Kolářem
 7. Obec Kuchařovice, IČO 600 458 se sídlem Kuchařovice 211, zastoupena starostou Lubomírem Mlejnkem

se dole uvedeného dne, měsíce a roku dohodli podle ustanovení § 35, odstavce 3 zákona čís. ''37/ 1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a zákona čís. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech o transformaci “Nadace pro podporu cestovního ruchu v okrese Znojmo”, IČO 49438531 na obecně prospěšnou společnost a za tím účelem sepsali tuto zakládací smlouvu :

Čl. I.

Název, sídlo, IČO

Název společnosti: Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. (dále jen společnost)

Sídlo společnosti: Znojmo, Dolní Česká l3

IČO: 25550641

Čl. II.

Činnost - druh obecně prospěšných služeb

 1. Společnost se zřizuje jako neziskový samostatný právní subjekt za účelem regionálního rozvoje.
 2. Společnost poskytuje služby obcím, zastupitelstvům o obecním úřadům obcí a podnikatelským subjektům s cílem:
 1. Rozvoje měst a obcí v okrese Znojmo
 2. Vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky
 3. Koordinace rozvoje mezi samosprávami a institucemi pracujícími v oblasti rozvoje, zejména státní správou
 4. Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu
 5. Návrh rozvojových projektů dle požadavků a potřeb měst a obcí, zvláště členů společnosti s regionálním významem
 6. Propagace a reprezentace okresu (regionu) na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu
 7. Připravovat nabídky k možnostem měst a obcí ve spolupráci s informačními centry
 8. Provádění marketingových průzkumů pro svou potřebu a dle potřeby pro podnikatelskou sféru
 9. Podpora akcím a projektům obecného významu

 

2. Svou činnost společnost naplňuje zejména:

 1. Získáváním dalších členů
 2. Spoluprací s vnitrostátními a zahraničními subjekty se stejnou či obdobnou náplní činnosti
 3. Soustřeďovat finanční prostředky formou dotací a vlastní činností na financování cílů společnosti

 

3. Společnost může vykonávat na základě rozhodnutí správní rady i jiné doplňkové činnosti za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku společnosti a zároveň tím bude zajištěna efektivnost obecně prospěšných služeb, které jsou náplní činnosti této společnosti. Společnost se však nesmí podílet na podnikání jiných osob a nezřizovat své organizační složky v zahraničí.

 

Čl. III.

Doba zřízení společnosti

 1. Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.
 2. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
 3. Zánik společnosti lze provést rozhodnutím správní rady bez likvidace a s likvidací.
 4. Bez likvidace společnost zaniká sloučením, rozdělením a přeměnou v jiný právní subjekt, vždy však musí jít o takovou změnu, kdy jmění společnosti, které přechází na nástupnický subjekt musí přejít a být určeno výhradně jen na obecně prospěšné služby - nástupnický subjekt musí mít formu obecně prospěšné společnosti.
 5. S likvidací společnosti zaniká rozhodnutím správní rady, která současně rozhodne o osobě likvidátora. Likvidátor je povinen ke dni vstupu do likvidace zpracovat účetní závěrku a zpracovat plán likvidace, které předloží správní radě k připomínkovému řízení. V dalším se likvidátor řídí ust. § 9 zákona č. 248/95 Sb. a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen převést do rozpočtu zakladatelů, každému v poměru v jakém se podíleli na jeho tvorbě a účelově určeném k obecně prospěšné činnosti.
 6. Společnost se zrušuje též rozhodnutím soudu, a to ke dni právní moci takovéhoto soudního rozhodnutí, není-li v tomto soudním rozhodnutí uvedeno jinak. Při předlužení společnosti se společnost zrušuje prohlášením konkurzu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., když návrh na konkurz je povinna podat správní rada bezprostředně po té, kdy se o předlužení společnosti dozvěděla.

 

Čl. IV.

Jmění a hospodaření společnosti, rezervní fond

 1. Společnost hospodaří s majetkem, který převzala od svého právního předchůdce - Nadace pro podporu cestovního ruchu v okrese Znojmo a ke dni založení společnosti představuje čisté jmění společnosti ( majetek minus závazky ) částku 1.984.620,03 Kč. Zakladatelé se na tomto jmění podílí stejným dílem.
 2. Příjmy společnosti tvoří dotace, dary, úroky z vkladů, dividendy z cenných papírů, dědictví, příplatková (příspěvková) povinnost zakladatelů dle rozhodnutí valné hromady, příplatková (příspěvková) povinnost dalších zakladatelů - přistupujících členů a výnosy z vlastní činnosti společnosti. Příplatková (příspěvková) povinnost členů musí být splněna vždy nejpozději do 15. Března kalendářního roku, pro který je tento příspěvek určen.
 3. Výdaje společnosti jsou určeny výhradné k obecně prospěšným činnostem specifikovaným v čl. II. této smlouvy, mzdy zaměstnanců, povinné odvody a režijní náklady společnosti.
 4. V případě, že společnost hospodaří s přebytkem. Vytvořený zisk nelze použít k výplatě zakladatelům a společnost je povinna tento zisk převést do následujícího hospodářského roku za účelem, ke kterému je společnost zřízena.
 5. Společnost vytváří z přebytku hospodaření rezervní fond, do kterého je určen celý přebytek hospodaření za právě uplynulý kalendářní rok. Rezervní fond se použije ke krytí ztrát vykázaných v následujících účetních obdobích, o jeho užití rozhodne správní rada na návrh ředitele společnosti.
 6. Za vedení účetnictví v rozsahu dle ust. § l9 zákona č. 248/95 Sb. a příslušných daňových a účetních předpisů odpovídá ředitel společnosti. Za právě uplynulý kalendářní rok zpracuje ředitel společnosti účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti společnosti, ty-to dokumenty musí být uloženy v sídle společnosti jako veřejně přístupné, o jejich uložení informuje ředitel společnosti na úředních deskách zakladatelů nejméně po dobu 30-ti dnů, počínaje dnem následujícím po tom. co bude tato zpráva s účetní závěrkou schválena správní radou.

 

Čl. V.

Orgány společnosti

 1. Společnost vytváří valnou hromadu, správní radu a dozorčí radu společnosti a správní rada jmenuje ředitele společnosti.
 2. Valná hromada:

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a tvoří ji starostové obcí - zakladatelů, nebo jimi pověření zástupci na základě písemné plné moci.
 2. Valná hromada rozhoduje:

 

 • o koncepci rozvoje a činnosti společnosti
 • přijímá doporučení správní radě ke zrušení, sloučení, rozdělení a přeměnu společnosti
 • volí a odvolává členy správní rady a dozorčí rady
 • provádí veřejnou kontrolu naplňování cílů společnosti a užití získaných prostředků.

 

Valná hromada se schází lx za rok, vždy nejpozději do konce měsíce června, na základě písemné pozvánky rozeslané ředitelem společnosti, která musí obsahovat den, dobu a místo konání valné hromady a program valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 2/3 většina všech jejích členů a rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

 

3. Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 5 členů, které volí valná hromada. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda, kterého správní rada volí ze svého středu a který v písemném styku jedná tak, že k napsanému nebo otištěnému jménu společnosti a uvedení jména, příjmení a funkce, připojí svůj podpis.

Prvním předsedou správní rady byl zvolen: Ing. Pavel Balík, starosta města Znojma

Dalšími členy správní rady byli zvoleni:

 • ing. Augustin Forman, starosta města Miroslav
 • Bartoloměj Pitlach, starosta města Mor. Krumlov
 • Adam Emil, strarosta obce Dobšice
 • Roman Watzinger, starosta obce Vranov n/D
 • Karel Mudrych, městský úřad

 

Správní radu volí a odvolává valná hromada. Členem správní rady může být pouze bezúhonná osoba, která podepsala prohlášení o bezúhonnosti a možnosti zastávat funkci člena správní rady, a to nejvíce 2x za sebou jdoucí tříleté volební období, počítané od 1.7. kalendářního roku. Prohlášení je uloženo s touto zakládací smlouvou u společnosti.Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě a s funkcí ředitele téže společnosti. Funkční období je tříleté.Členství ve správní radě se mění každoročně tak, že valná hromada vždy nejpozději do konce června kalendářního roku zvolí 1/3 nových členů správní rady, s tím, že v 1. a 2. funkčním období určí odstupující členy správní rady los.

Členství ve správní radě zaniká:

 • Uplynutím funkčního období
 • Úmrtím
 • Odstoupením
 • Odvoláním.

Správní radu svolává a řídí její předseda nejméně dvakrát ročně. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů správní rady, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, který rozhoduje,jako poslední.

Správní rada: 

 1. Do šesti měsíců od vzniku společnosti vydá statut společnosti, kterým podrobně upraví vnitřní organizační strukturu společnosti
 2. Schvaluje změnu zakládací smlouvy
 3. Rozhoduje o zrušení, sloučení, rozdělení a přeměně společnosti a určuje způsob a účel převodu likvidačního zůstatku
 4. Schvaluje rozpočet a změny rozpočtu společnosti, výroční zprávu a účetní závěrku společnosti
 5. Rozhoduje o rozsahu doplňkové hospodářské činnosti společnosti
 6. Uděluje souhlas se zcizením a zastavením nemovitého majetku společnosti nebo s jeho nájmem po dobu delší než 1 rok
 7. Jmenuje a odvolává ředitele a likvidátora společnosti a stanovuje jejich mzdu
 8. Rozhoduje o dalších otázkách, které si k rozhodování vyhradí.

 

4. Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je tříčlenná a členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Prvními členy dozorčí rady byli zvoleni:

Dr. Oldřich Kukla, starosta obce JevišoviceLubomír Mlejnek, starosta obce KuchařoviceJaroslav Slušný, místostarosta města Znojma

Členem dozorčí rady může být jen osoba bezúhonná, která podepsala prohlášení o bezúhonnosti a možnosti zastávat funkci člena dozorčí rady. Prohlášení je uloženo s touto zakládací smlouvou u společnosti.Výkon funkce člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí člena správní rady a ředitele téže společnosti. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Členové dozorčí rady mají právo účasti na jednání správní rady s hlasem poradním, požádají-li o slovo, musí jim být uděleno. Funkční období dozorčí rady je tříleté s tím, že každoročně se mění 1/3 členů dozorčí rady. V l. a 2. funkčním období určí odstupujícího člena dozorčí rady los.Členství v dozorčí radě zaniká:

 • Uplynutím funkčního období
 • Úmrtím
 • Odstoupením
 • Odvoláním

Dozorčí radu svolává a řídí předseda dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, který hlasuje jako poslední.

Dozorčí rada: 

 1. Přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 2. Správní radě a valné hromadě podává nejméně l x ročně zprávu o své činnosti a výsledcích své kontrolní činnosti
 3. Dohlíží na dodržování obecně závazných předpisů společnosti a této zakládací smlouvy, správní radu a ředitele společnosti upozorňuje na zjištěné nedostatky a podává řediteli, správní radě a valné hromadě společníků návrhy na zjednání nápravy
 4. Podává správní radě návrhy na odvolání ředitele společnosti
 5. Podává valné hromadě návrhy na odvolání člena správní rady
 6. Má právo nahlížet do účetních knih a jiných dokladů, kontrolovat zde uvedené údaje a navrhovat opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků
 7. Má právo svolat mimořádné jednání správní rady. Pokud se správní rada ve stanoveném termínu nesejde, může dozorčí rada trvat na svolání valné hromady

 

5. Ředitel společnosti

Ředitele společnosti volí a odvolává správní rada. Správní radě společnosti je ředitel společnosti za svou činnost odpovědný.Ředitel společnosti nemůže být členem správní rady a dozorčí rady, musí být osobou bezúhonnou, která podepíše prohlášení o bezúhonnosti a možnosti zastávat funkci ředitele. Prohlášení je uloženo s touto zakládací smlouvou u společnosti.Ředitel společnosti společnost operativně řídí, odpovídá správní radě společnosti za hospodaření společnosti, navrhuje statutárnímu orgánu společnosti přijetí a propuštění pracovníků, vede písemnou agendu společnosti, připravuje písemné podklady pro jednání orgánů společnosti, zpracovává a předkládá správní radě návrh činnosti společnosti. Ředitel společnosti má právo účastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním a může trvat na zapsání svého stanoviska do zápisu z jednání orgánu společnosti, na kterém toto stanovisko vznesl.

 

Čl. VI.

Učetnictví

 1. Společnost vede jednoduché účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, za vedení účetnictví odpovídá ředitel společnosti.
 2. Pokud společnost v průběhu kalendářního roku ve svých příjmech překročí částku 3 mil. Kč, nebo správní rada rozhodne o provozování doplňkové hospodářské činnosti, je společnost povinna od roku následujícího vést účetnictví podvojné, současně je povinna v souladu s příslušnými předpisy vést odděleně účetnictví spojené s obecně prospěšnými službami, účetnictví doplňkové hospodářské činnosti a účetnictví jiných výnosů a nákladů nespadající pod uvedené dva rozsahy účetnictví a zahrnující i správu společnosti.
 3. Zakladatelé rozhodli o tom, že účetní závěrka musí být každoročně ověřena auditorem
 4. Účetní závěrka musí kromě obecných náležitostí stanovených právním předpisem obsahovat výroční zprávu, která musí obsahovat:

 

 1. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti
 2. Zhodnocení základních údajů účetní závěrky
 3. Výrok auditora
 4. Přehled o peněžních příjmech a výdajích
 5. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
 6. Vývoj a konečný stav fondů společnosti
 7. Stav a pohyb majetku a závazků společnosti
 8. Objem nákladů v členění na náklady pro obecně prospěšnou činnost, pro doplňkovou hospodářskou činnost a na správu společnosti
 9. Změny, ke kterým v průběhu kalendářního roku došlo v zakládací smlouvě a ve složení orgánů společnosti
 10. Další údaje, stanoví-li tak správní rada

Čl. VII.

Zakladatelé, další zakladatelé, převod podílu na jmění

 1. Společnost se zakládá jako společnost otevřená dalším subjektům, zejména obcím okresu Znojmo. Další zakladatel - přistupující člen je povinen písemně prohlásit, že bez výhrad souhlasí s touto zakládací smlouvou a přistupuje do této společnosti se svou příplatkovou povinností, kterou stanoví správní rada.
 2. Zakladatel může ze společnosti vystoupit, nemá však právo na vypořádací podíl, ani na žádné jiné majetkové vypořádání, když jeho vklady, příspěvky, dary, dotace apod. jsou konzumovány společností v činnosti, za jejímž účelem byla založena. Zakladatelů může ze společnosti vystoupit jednostranným prohlášením učiněným nejpozději do konce měsíce září s účinností od l. l. následujícího kalendářního roku.
 3. Zakladatel nemůže svůj podíl na společnosti převést na další osobu, neboť jeho vklad, příspěvek, dar, dotace apod. je konzumován společností k účelu, pro který byla založena.
 4. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení zakladatele, který se nezúčastňuje činnosti společnosti a nerespektuje rozhodnutí společnosti nejméně ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích. Vyloučený zakladatel nemá právo na majetkové vypořádání, neboť jeho vklad, dar, dotace či příspěvek byly společností zkonzumovány za účelem, za kterým byla společnost zřízena.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v této zakládací smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi zakladateli a činnost společnosti zákonem čís. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a zákonem čís. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
 2. Tato smlouva je platná a pro účastníky závazná připojením jejich podpisů a nabývá účinností právní mocí usnesení Krajského obchodního soudu – obchodního rejstříku, kterým bude deklarován vznik společnosti podle této smlouvy.
 3. Tato smlouva je sepsána v 9-ti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, 2 jsou určeny rejstříkovému soudu v Brně a jeden je určen k založení u společnosti. Změna této smlouvy je možná dohodou zakladatelů formou písemného dodatku s úředně ověřenými podpisy.
 4. Transformace Nadace pro podporu cestovního ruchu v okrese Znojmo na obecně prospěšnou společnost podle této smlouvy byla projednána na zasedání správní rady nadace a při účasti všech zakladatelů dne 25.6.1998.
 5. Zakladatelé prohlašují, že celou tuto smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými úředně ověřenými podpisy připojenými pod její text.

cez

Projekt je spolufinancován Nadací ČEZ.

 

 

 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

CMS by Joomla!